Актуальные исследования в области науки о данных в Европейском союзе и проект LeADS

Деректер туралы ғылым, яғни деректерді талдау, өңдеу және оларды цифрлық түрде ұсыну мәселелерін зерттейтін ақпараттану бүгінгі күнде тез дамып келеді. Осы  бөлімінің пайда болуы оның заңнамамен үйлесімділігіне қатысты кең ауқымды алаңдаушылықты туғызды. Сондықтан мұндай жағдай деректер ғылымында да, тиісті қатынастарды құқықтық реттеу мәселелерінде де терең білімді біріктіріп меңгерген сарапшылардың қажеттілігін тудырды. Еуропалық Одақ қаржыландыратын LeADS жобасы бастапқы кезеңдегі зерттеушілерді (ESR) деректерді өңдеу жөніндегі мамандар, осы салада туындайтын міндеттерді шешуге бағытталған жаңа пәнаралық  мамандықтың барлық тетіктеріне мұқият болуға дайындайды. Барлық ESR зерттеушілер деректерді қорғауға, IT-технологияларына және әртүрлі салалардағы деректерге: медициналық деректер, жеке деректер және т.б. қатысты маңызды мәселелермен айналысады. Жобаның бағдарламасы өте ауқымды, көптеген мастер-кластар, тренингтер мен конференциялар өткізуді қарастырады, оның ең басты құндылығы — бірегей пәнаралық мамандықты игерген, болашақта бәсекеге қабілетті мамандар.

The emergence of data science has raised a wide range of concerns about its compatibility with the law, which has created a need for experts combining in-depth knowledge of both data science and legal issues. The EU-funded LeADS project trains Early Stage Researchers (ESRs)  to become legality attentive data scientists, the new interdisciplinary profession aiming to address the aforementioned need. All the early stage researchers in the project are engaged in important topics related to data protection, IT technologies and data, medical data, personal data, etc. The project has a rich program, a lot of workshops, trainings and conferences, and the main thing in it is the future competitive specialists who will master a unique interdisciplinary profession.

Появление науки о  данных,  т.е. разделе информатики,  изучающей  проблемы анализа, обработки и представления данных в цифровой форме,   вызвало широкий спектр опасений по поводу ее совместимости с законодательством, что создало потребность в экспертах, сочетающих глубокие знания как  в науке  о данных, так и в  юридических вопросах регулирования соотвествующих отношений. Проект LeADS, финансируемый Европейским Союзом, готовит исследователей на ранних стадиях (ESR) к тому, чтобы они стали специалистами по обработке данных, внимательными к деталям, — в  новой междисциплинарной профессии, направленной на  решение задач, возникающих в данной сфере. Все исследователи на ранней стадии проекта занимаются важными темами, связанными с защитой данных, ИТ-технологиями и данными в различных областях: медицинскими данными, личными данными и т.д. У проекта насыщенная программа, множество мастер-классов, тренингов и конференций, и главное в нем — будущие конкурентоспособные специалисты, которые овладеют уникальной междисциплинарной профессией.

Айжан Абдрасулова, Қазақстандық жоғары оқу орындарының бірінің түлегі, қазіргі уақытта осы тақырып аясында зерттеу жұмысын жүргізуде және LeADS жобасының қатысушысы болып табылады. Ол осы Жоба аясында жіберілген Ягеллон университетінің (Краков, Польша) докторанты және де тәуелсіз зерттеуші болып саналады.

Aizhan Abdirassulova, a graduate of one of Kazakhstan's universities, has taken up this topic and is currently a participant in the European project LeADS. She is a doctoral student at the Jagiellonian University (Krakow, Poland), where she was sent as part of the project, as well as an independent researcher.

Айжан Абдрасулова, выпускница одного из казахстанских вузов, занялась этой темой и в настоящее время является участницей европейского проекта LeADS. Она является докторантом Ягеллонского университета (Краков, Польша), куда ее направили в рамках проекта, а также независимым исследователем.

ЯГЕЛЛОН УНИВЕРСИТЕТІ  (Польша) басқа бес қатысушымен – Пирей университетінің зерттеу орталығы (Греция), Люксембург университеті (Люксембург), Врия Брюссель университеті (Бельгия), Тулуза III-тегі Пол Сабатье университеті (Франция), Ұлттық зерттеу кеңесімен (Италия) бірге жобаның бенефициарларының қатарына кіреді. Жоба 2024 жылдың желтоқсан айына дейін жалғасын табады. Екі зерттеуші 2022 жылдың қаңтар айында Ягеллон университетіне қабылданды.

JAGIELLONIAN UNIVERSITY is among the Beneficiaries of the Project along with five other participants – University of Piraeus research center, Universite du LUXEMBOURG, Vrije Universiteie BRUSSEL,Universite Paul Sabatier TOULOUSE III, Consiglio Nazionale Delle Ricerche. The project will last until December 2024. Two researchers were enrolled at Jagiellonian University in January 2022.

ЯГЕЛЛОНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (Польша) входит в число бенефициаров проекта наряду с пятью другими участниками – Исследовательским центром Университета Пирей (Греция), ЛЮКСЕМБУРГСКИМ университетом (Люксембург),  Брюссельским университетом Врия (Бельгия ), Университетом Поля Сабатье в ТУЛУЗЕ III (Франция), Национальным исследовательским  советом (Италия)  Проект продлится до декабря 2024 года. Два исследователя были зачислены в Ягеллонский университет в январе 2022 года.

Jagiellonian University in Krakow

AIZHAN ABDRASSULOVA

Айжан — заңгер, халықаралық құқық магистрі дәрежесіне ие. Оның зерттеу жұмысының тақырыбы – «Ақпараттық меншіктің шегі: тұжырымдамадан бастап тәжірибеге дейін». Оның ғылыми қызығушылығы ақпараттық меншік тақырыбымен байланысты, себебі ол заңның осы саласындағы  қақтығыстардың маңыздылығын және сонымен бірге олардың жиі кездесетіндігін біледі.

 

Айжан докторлық диссертациясының негізгі бағыттарын белгілеп, сонымен қатар Пиза (Италия), Крит аралы (Греция) және Тулуза (Франция) қалаларында практикалық тренингтерден өтіп, жобаның бірінші жылының бағдарламасын сәтті аяқтады. Болашақта Жоба аясында зерттеушілерге тәжірибеде әртүрлі кеңістіктерде деректерді өңдеу және жинау процестерімен танысуға мүмкіндік беретін жеке іссапарлар жоспарлануда. Осы ретте, Айжан Вриа Брюссель университеті – Бельгияға, Брюссельге және Италияның деректерді қорғау басқармасы – Италияға, Римге — іссапарларға жіберіледі деп күтілуде.

 

Жоба аяқталғаннан кейін, Айжан алған білімдерін өз елінің игілігіне қолдана отырып, Қазақстанда цифрлық және ақпараттық құқықтың дамуына өз үлесін қосуды жоспарлап отыр.

AIZHAN ABDRASSULOVA

Aizhan is a lawyer, with a Masters’s degree in international law. The topic of  her research is «The boundaries of information property: from concept to practice». Her scientific interest is precisely related to the topic of information property, since she is aware of the enormous importance and at the same time the number of conflicts in this area of law.

 

Aizhan has successfully completed the program of the first year of the project, having outlined the main directions of their dissertations, as well as having passed practical trainings in Pisa, Greece and Toulouse. The next steps in the project are expected to be individual secondments, which will give researchers the opportunity to get acquainted with the processing and data collection processes in various planes in practice. Aizhan is expected to be seconded to Belgium, Brussels to the Vrije Universiteit Brussel and Italy, Rome to the Italian Data Protection Authority.       

 

After the end of the project, Aizhan plans to contribute to the development of digital and information law in Kazakhstan, applying the knowledge gained for the benefit of her country and the scientific community.AIZHAN ABDRASSULOVA

Айжан — юрист, имеет степень магистра международного права. Тема ее исследования — «Границы информационной собственности: от концепции к практике». Ее научный интерес как раз связан с темой информационной собственности, поскольку она осознает огромную важность и в то же время количество конфликтов в этой области права.

 

Айжан успешно завершила программу первого года проекта, наметив основные направления своих диссертаций, а также пройдя практические тренинги в Пизе (Италия),  о. Крит (Греция) и Тулузе (Франция). Ожидается, что следующими шагами в рамках проекта станут индивидуальные командировки, которые дадут исследователям возможность ознакомиться с процессами обработки и сбора данных в различных плоскостях на практике. Ожидается, что Айжан будет откомандирована в Бельгию, Брюссель — в Брюссельский университет Врия и Италию, Рим — в Итальянское управление по защите данных.

 

После окончания проекта Айжан планирует внести свой вклад в развитие цифрового и информационного права в Казахстане, применяя полученные знания на благо своей страны.

Авторские права на этот сайт и его содержимое защищены законами РК. Создание сайта осуществлено в AlmatySite.kz